Voor de ondernemer

Heb je een eenmanszaak of ben je vennoot in een vennootschap onder firma of maat in een maatschap? Vorm je samen met je partner een vennootschap onder firma of maatschap? Ben je, al dan niet samen met je partner, directeur-grootaandeelhouder van één of meer B.V.’s of hebben jij en/of je partner een stamrecht BV? Kortom, zijn jij en/of je partner ondernemer?

Ook in dat geval kun je bij Door Scheidingsadvies terecht. Het echtscheidingstraject voor een ondernemer verloopt eigenlijk op dezelfde manier als het echtscheidingstraject van een Particulier. Bij de ondernemer spelen echter specifieke zaken een rol die speciale aandacht en specialistische kennis vereisen.

Zo zal – afhankelijk van de situatie - rekening moeten worden gehouden met de waarde van de onderneming of de aandelen in de BV. Wie gaat de onderneming voortzetten of neemt de aandelen over? Ook moet speciale aandacht worden besteed aan jullie inkomenspositie. Welk salaris wordt door de BV uitbetaald? Hoe moet worden omgegaan met het stamrecht? Zijn er (rekening-courant)schulden aan de BV? Is er sprake van pensioen in eigen beheer? Zijn er privé vermogensbestanddelen die aan de onderneming ter beschikking worden gesteld?  Al deze vragen zullen in onderlinge samenhang moeten worden bekeken en beantwoord om tot een goede afweging tot komen, waarbij jullie beider belang maar ook dat van de onderneming in ogenschouw moet worden genomen. 

Door Scheidingsadvies is als een van de weinige echtscheidingsadviseurs opgenomen in het specialisatieregister Ondernemers van de RFEA.